Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33722
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  .: Články
Partneri

16.12.2015

1.INTEGROVANÁ SIEŤ REGIONÁLNYCH ROZVOJOVÝCH AGENTÚR
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) vznikla v roku 2000 spojením jednotlivých agentúr do súčinného celku. Cieľom siete je efektívna spoluúčasť na tvorbe koncepcií a stratégií regionálneho rozvoja, na programovaní, projektovaní a realizácii rozvojových aktivít, na tvorbe legislatívy v oblasti regionálneho rozvoja a spoluvytvárať podmienky na komplexné riešenie trvaloudržateľného rozvoja regiónov Slovenska spolu s ostatnými aktérmi regionálneho rozvoja na Slovensku. V súčasnosti IS RRA združuje 31 regionálnych rozvojových agentúr.

IS RRA vytvára priestor na spoluprácu odborníkov, zastúpených v jednotlivých členských agentúrach s rôznou profiláciou činností tak, aby mohli medzi sebou kooperovať, poskytovať dôležité informácie a služby, efektívne využívať odborný a vedecký potenciál, ktorý majú v regionálnych podmienkach k dispozícii. Zabezpečuje sa tak synergický efekt na regionálnej aj nadregionálnej úrovni, zároveň sa podstatne znižujú náklady na dosiahnutie cieľov a poslania IS RRA a zvyšuje sa účinnosť práce jednotlivých RRA pri plnení stanovených úloh v oblasti regionálneho rozvoja.

Viac informácií na www.build.gov.sk


2.Občianske združenie za obnovu Ipeľských mostov


Občianske združenie bolo založené za cieľom iniciovania obnovy Ipeľských mostov, vytvárania a rozvíjania cezhraničných partnerstiev, spolupráce pri zabezpečení:

a/ odstránenia lokálnej izolácie jednotlivých území regiónu Stredného Poiplia
b/ zvýšenia ekonomickej sily regiónu a udržania obyvateľstva v regióne
c/ podpora rozvoja menšinovej kultúry a zachovania tradícií

Na vykonávaní činnosti OZ sa podieľajú:
Katalin Molnár - predseda združenia,
Ing. Richárd Hamerlik - podpredseda združenia
László Jámbor
Mária Lőrincz - tajomník združenia

Predmetom spolupráce RRA a OZ je spoločné zorganizovanie medzinárodných odborných konferencií vo veci obnovy Ipeľských mostov, cezhraničnej spolupráce a komplexného rozvoja regiónu.

Kontakty: tel.: 047/489 2204, fax: 047/451 4051, mobil: 0915 808 056