Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33689
Mesiac 20
Dnes 1
Online 1
  .: Články
INTERREG III A - INFOBOD Program susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina 2004 - 2006

INTERREG III A - INFOBOD
Program susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina
2004 - 2006

REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ REGIÓNU STREDNÉHO
POIPLIA VO VEĽKOM KRTÍŠI OD 01.03.2005 VYKONÁVA INFOBOD V RÁMCI
PROGRAMU INTERREG III A - PROGRAM SUSEDSTVA MAĎARSKO - SLOVENSKO - UKRAJINA 2004 - 2006

Hlavnou úlohou RRA v rámci Infobodu, na základe Zmluvy o NFP č. 144-31-006, je poskytovať komplexné informačné, poradenské služby pre potenciálnych prijímateľov pomoci formou individuálnych konzultácií a prípravou školení a seminárov, poskytnúť praktické rady pri vypĺňaní formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok, poskytnúť potenciálnemu prijímateľovi všetky relevantné dokumenty a získavať, spracovávať a poskytovať informácie z oblasti Programu susedstva Maďarsko - Slovensko - Ukrajina 2004 - 2006. V rámci tejto činnosti sme spracovali informačný leták.

Kontakty:

Infobod
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA
PRE ROZVOJ REGIÓNU STREDNÉHO POIPLIA
Nám. A. H. Škultétyho 1, 990 01 Veľký Krtíš
tel./fax: +421 047/49 11 797, 49 11 798
mobil : 0908 961 477
e-mail:rrapoiplie@stonline.sk
www.rrapoiplie.sk

Národný kontaktný bod:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Odbor riadenia INTERREG A
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26

Spolocný technický sekretariát:
Joint Technical Secretariat for Hungary-Slovakia-Ukraine Neighbourhood Programme
VÁTI Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning
Gellérthegy u. 30-32,
Hungary -1016 Budapest

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU SUSEDSTVA
MADARSKO - SLOVENSKO-UKRAJINA 2004-2006

INTERREG IIIA - Cezhraničná spolupráca

Hlavným cieľom programu INTERREG IIIA je zlepšenie cezhraničnej spolupráce medzi susednými krajinami so zameraním na rozvoj cezhraničných ekonomických a sociálnych centier prostredníctvom spoločných stratégií udržateľného územného rozvoja.

INTERREG III A sa zaoberá hlavne nasledovnými témami

- podpora mestského, vidieckeho a pobrežného rozvoja
- podpora podnikania a rozvoj malých firiem (vrátane firiem v sektore cestovného ruchu a turistiky) a miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti
- podpora integrácie trhu práce a sociálneho zaradenia
- spolupodieľanie sa na ľudských zdrojoch a potrebách pre technologický rozvoj, vzdelávanie, kultúru, komunikáciu a zdravotníctvo s cieľom zvýšiť produktivitu a pomôcť vytvoriť udržateľné pracovné príležitosti;
- podporovanie ochrany životného prostredia (miestne a globálne), nárast efektivity energetiky a podpora obnoviteľných zdrojov energie;
- zlepšovanie dopravy (hlavne opatrení implementujúcich environmentálne vhodnejšie formy dopravy), informačných a komunikačných sietí a služieb a vodných a energetických systémov; - rozvíjanie spolupráce v právnych a administratívnych sférach s cieľom podporiť rozvoj a sociálnu súdržnosť
- zvyšovanie ľudského a inštitucionálneho potenciálu pre cezhraničnú spoluprácu s cieľom podporiť ekonomický rozvoj a sociálnu súdržnosť
- podpora kultúrnych udalostí, rozvíjanie turistického ruchu
- technická asistencia pre program

Informácie získate na: www.strukturalnefondy.sk, www.build.gov.sk

Usmernenie:

Upozornenie na usmernenie EK č. 2004/C 226/02 zo dňa 2. septembra 2004 k Programom iniciatívy spoločenstva INTERREG III, ktoré podrobne upravuje niektoré pravidlá oprávnenosti. V prílohe II bod 4 tohto usmernenia sa uvádza, že: (http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/inter2004/226_en.pdf)

"Kultúrne podujatia (výstavy, festivaly) sú oprávnené na spolufinancovanie iba v prípade, že prispievajú k dlhodobej spolupráci a zvyšovaniu zamestnanosti. Spravidla preto jednorázové akcie nemôžu byť podporované. Regulárne sa opakujúce podujatia (napr. s ročnou periodicitou) môžu byť podporované iba v počiatočných fázach, pričom podpora by mala prioritne smerovať na organizačné zabezpečenie podujatí nie na odmeny umelcom."

Každoročne opakujúce sa kultúrne podujatia obcí nebudú môcť byť podporené z Programov iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA, resp. aby takéto typy projektov spĺňali kritériá oprávnenosti budú musieť mať výrazný inovatívny charakter. Na túto skutočnosť sa upozornilo aj v najčastejšie kladených otázkach.
(http://www.build.gov.sk/index.php?sekcia=interreg/1 )


Zoznam úspešných projektov v BBSK – INTERREG III A – Program Susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina 2004-2006 – 1.kolo
1).
Názov žiadateľa: OZ pre obnovu Ipeľských mostov
Názov projektu: Vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu mostov cez rieku Ipeľ na slovensko-maďarskej štátnej hranici v lokalitách Bušince (SR) – Nógrászakál (HU) a Vrbovka (SR) – Örhalom (HU)
Opatrenie: Maloplošná dopravná a telekomunikačná infraštruktúra

2).
Názov žiadateľa: SAŽP
Názov projektu: EnviroGeoPortál
Opatrenie: Cezhraničná koordinácia politiky životného prostredia a investície malého rozsahu


Zoznam úspešných projektov v BBSK – INTERREG III A
– Program Susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina 2004-2006 - 2.kolo

1).
Názov žiadateľa: Mikroregión Obručná
Názov projektu: Novohradský geopark
Opatrenie: Cezhraničná spolupráca v oblasti ochrany prírody

2).
Názov žiadateľa: SAŽP v realiz.v PSK
Názov projektu: Enviromentálna škola – rozvoj cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou
Opatrenie: Schémy mikroprojektov – aktivity "Ľudia ľuďom"

3).
Názov žiadateľa: Mesto Tornaľa
Názov projektu: Program ochrany životného prostredia na ochranu vodných zdrojov v Gemersko – Turnianskom krase
Opatrenie: Cezhraničná koordinácia politiky životného prostredia a investície malého rozsahu

4).
Názov žiadateľa: Obec Hrušov
Názov projektu: HONT BEZ HRANÍC – prezentácia živej a neživej tradičnej kultúry v regióne Hont na festivale Hontianská paráda 2006
Opatrenie: Schémy mikroprojektov – aktivity "Ľudia ľuďom"

5).
Názov žiadateľa: Mesto Fiľakovo
Názov projektu: Novohradské turisticko-informačné centrum vo Fiľakove
Opatrenie: Podpora cezhraničnej obchodnej spolupráce

6).
Názov žiadateľa: Obec Lesenice
Názov projektu: Rozvinutie ochrany životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva – Príprava projektovej dokumentácie k výstavbe kanalizačných sietí a ČOV pre obce Lesenice, Chrastince, Dolinka, Ďurkovce, Kamenné Kosihy, Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kosihovce, Malá Čalomija, Opava, Seľany, Trebušovce, Veľká Čalomija
Opatrenie: Cezhraničná koordinácia politiky životného prostredia a investície malého rozsahu

7).
Názov žiadateľa: OZ Pro Kalondiensis
Názov projektu: Svetové dedičstvo, dedičstvo sveta
Opatrenie: Schémy mikroprojektov – aktivity "Ľudia ľuďom"

8).
Názov žiadateľa: SAŽP – realiz.v NSK
Názov projektu: Energia bez hraníc – informačná kampaň na zvýšenie enviromentálneho povedomia obyvateľstva
Opatrenie: Cezhraničná koordinácia politiky životného prostredia a investície malého rozsahuINFORMÁCIE O CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCI 2007-2013 >>
INFORMAČNÁ KONFERENCIA – MOŽNOSTI CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE >>