Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33689
Mesiac 20
Dnes 1
Online 1
  .: Články
POMÁHAME REGIÓNU

Naša agentúra získala v rámci VZN BBSK na rok 2009 finančné prostriedky pre realizáciu projektu s názvom

POMÁHAME REGIÓNU

Projekt je zameraný na lepšiu pripravenosť pri príprave projektov prostriedkov z EÚ a z iných zdrojov, odstránení častých chýb, tvorbu partnerstiev a na implementáciu projektov. Región Stredného Poiplia sa nachádza na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja. Vstupom Slovenska do EU sa otvorili nové možnosti rozvoja regiónov. Dôležitým faktorom je zvyšovanie informovanosti a záujmu obyvateľstva využiť možností finančných podpôr z EU a iných zdrojov, stanovenie priorít obcí.

V okrese Veľký Krtíš je 69 obcí, z toho menších i väčších a dve obce so štatútom mesta. V programovacom období 2007 – 2013 pre realizáciu rozvojových aktivít obecných samospráv sú dostupné zdroje financovania z EU na základe schváleného Národného strategického referenčného rámca SR pre obce, ktoré patria do inovačných a kohéznych pólov rastu. Výber obcí bol založený na úvahe, aby kohéznymi pólmi rastu boli tie obce, pri ktorých je najlepší predpoklad vyššej efektívnosti využitia finančných prostriedkov vložených do rozvoja lokálnej infraštruktúry v dlhodobejších časových horizontoch.

Ostatné obce, ktoré sa nachádzajú mimo pólov rastu majú možnosť čerpať finančné prostriedky z Národného strategického plánu rozvoja vidieka na obdobie 2007-2013. Strategický rámec rozvoja vidieka SR odráža celkové smerovanie podpory rozvoja vidieka SR.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo zorganizovanie workshopov pre samosprávy zamerané na úspešnú absorpciu finančných prostriedkov z EÚ a z iných zdrojov prostredníctvom kvalitne vypracovaných projektov a na úspešnú implementáciu projektov Projekt je svojím plošným pokrytím jedinečný, pretože jeho účastníkom poskytne praktickú prípravu, aby boli schopní reagovať na výzvy k predkladaniu projektov a implementovať projekty.

Vedľajšími cieľmi projektu :

rozšírenie informácie o súčasných strategických dokumentoch a zdrojoch financovania projektov

zvýšenie informovanosti kľúčových subjektov o jednotlivých krokoch pri odbornej príprave projektov, najčastejšie dôvody zlyhania projektov EÚ a z iných zdrojov

zvýšenie informovanosti o úspešnej implementácii projektov.

Bezprostredné cieľové skupiny:

samosprávy primátori, starostovia, poslanci a zamestnanci miest a obcí z veľkokrtíšskeho okresu. „Projekt finančne podporil BBSK.“