Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33722
Mesiac 22
Dnes 1
Online 1
  .: Články
Prírodná rezervácia Kiarovský močiar

18.11.2015

Prírodná rezervácia Kiarovský močiar patrí v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny do najvyššieho – 5. stupňa ochrany. Správcom územia je Správa Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Územie je zároveň súčasťou sústavy NATURA 2000, patrí do Chráneného vtáčieho územia Poiplie, ktoré bolo vyhlásené Vyhláškou MŽP SR č. 20/2008 zo 7.1.2008.
Prírodná rezervácia Kiarovský močiar predstavuje najvýznamnejší, relatívne najrozsiahlejší a najzachovalejší prirodzený komplex vodných, močiarnych a vlhkomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev Poiplia. V rámci Slovenska patrí medzi popredné zachované územia daného typu.
Tvoria ju bohaté trstinové porasty pálky s malou plochou voľnej hladiny. Na južnom okraji lemuje plochu vŕbový porast. Okolité biotopy sú mokrade, lúky a pasienky, rozptýlená zeleň a polia. Z rastlín sa tu vyskytuje napr. trstina obyčajná, pálka širokolistá, steblovka vodná, škripina Tabernemontanova, šarina prímorská, okrasa okolíkatá, rôzne druhy ostríc, kosatec žltý, ibiš lekársky, bublinatka, atď.
Zo živočíšnych druhov sa tu vyskytuje napr. myška drobná, piskor obyčajný, piskor malý, ryšavka žltohrdlá, hrdziak hôrny, kačica chrapačka, chochlačka sivá, potápka čiernokrká, potápka malá, sliepočka vodná, trsteniariky, svrčiaky, strnádka trstinová, kúdeľníčka lužná, volavka popolavá, chavkoš nočný, kaňa močiarna a mnoho vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov hmyzu – je to možno jediná lokalita na Slovensku s výskytom bystrušky (Carabus clatratus).
Prírodná rezervácia Kiarovský močiar predstavuje najvýznamnejší, relatívne najrozsiahlejší a najzachovalejší prirodzený komplex vodných, močiarnych a vlhkomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev Poiplia. V rámci Slovenska patrí medzi popredné zachované územia daného typu.
Udržateľnosť zabezpečuje správca územia, Správa Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.
V roku 2015 Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia zabezpečila vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti „Možnosti využitia Kiarovského močiara na ekoturistické účely“. Štúdia uskutočniteľnosti na základe podrobnej analýzy územia navrhuje možné alternatívy jeho ďalšieho využívania na ekoturistické účely, pričom berie do úvahy nielen dopyt a potreby cieľových skupín, ale aj obmedzujúce faktory. Súčasťou dokumentu je aj návrh na zabezpečenie udržateľnosti aktivít vrátane zhodnotenia možných zdrojov financovania.