Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
IS RRA
Prihlásenie
Kontaktné údaje

Adresa:

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Námestie A. H. Škultétyho 1
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.:

+421 47 / 49 11 797

Fax:

+421 47 / 49 11 797

Mobil:

+421 908 961 477

Email:

rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Web:

www.rrapoiplie.sk

Návštevy
Celkom 33689
Mesiac 20
Dnes 1
Online 1
  .: Články
Príprava lokálnych kapacít územia Veľký Krtíš na nové programovacie obdobie

Naša agentúra získala v rámci VZN BBSK na rok 2007 finančné prostriedky pre realizáciu projektu s názvom

Príprava lokálnych kapacít územia Veľký Krtíš na nové programovacie obdobie

Projekt je zameraný na prípravu lokálnych kapacít územia Veľký Krtíš na nové programovacie obdobie. V okrese Veľký Krtíš je 69 obcí, z toho menších i väčších a dve obce so štatútom mesta. V programovacom období 2007 – 2013 pre realizáciu rozvojových aktivít obecných samospráv, budú dostupné zdroje financovania z EU na základe schváleného Národného strategického referenčného rámca SR pre obce, ktoré patria do inovačných a kohéznych pólov rastu. Ostatné obce, ktoré sa nachádzajú mimo pólov rastu majú možnosť čerpať finančné prostriedky z Národného strategického plánu rozvoja vidieka na obdobie 2007-2013. Strategický rámec rozvoja vidieka SR odráža celkové smerovanie podpory rozvoja vidieka SR.

Hlavným cieľom projektu je zorganizovať školenia a workshopy kľúčových subjektov z okresu Veľký Krtíš na prípravu nového programovacieho obdobia 2007-2013, tiež v súlade s rozvojovými zámermi BBSK a prispieť tým k zvýšeniu informovanosti subjektov, tj.cieľových skupín, za účelom efektívnejšej prípravy a implementácie miestnych rozvojových projektov po vyhlásení výziev. Projekt je svojím plošným pokrytím jedinečný, pretože jeho účastníkom poskytne praktickú prípravu, aby boli od roku 2007 schopní reagovať na výzvy k predkladaniu projektov.

Vedľajšími cieľmi projektu sú:
rozšíriť informácie o súčasných strategických dokumentoch a zdrojoch financovania projektov v súčasnom období i zdrojoch v novom programovacom období období 2007 - 2013
zvýšiť informovanosť kľúčových subjektov o jednotlivých krokoch pri príprave projektov, najčastejšie dôvody zlyhania projektov EÚ
oboznámiť cieľové skupiny o rozvojových možnostiach pre obce zaradené do kohéznych a inovačných pólov rastu v rámci NSRR SR
oboznámiť cieľové skupiny o rozvojových možnostiach pre obce mino pólov rastu – možnosti NSP RV SR
rozšíriť informácie o možnostiach cezhraničnej spolupráce za účelom posilnenia integrácie v hraničnom regióne do ktorého spadájú niektoré obce okresu

„Projekt finančne podporil BBSK.“
Diskusia(0)